Friday 23rd of February 2024

logo

รวมข้อสอบ Pre V-Net PDF พิมพ์ อีเมล

 

 

รวมข้อสอบ Pre V-Net

   วิทยาลัยการอาช่ีพกบินทร์บุรี


v_pvc2

 


 

ระดับ ปวช.

 

news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิถีธรรมวิถีไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาประวัติศาสตร์ของชนชาติไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะพื้นฐาน  ความรู้เรื่อง ICT Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาระบบสารสนเทศเบื้องต้นด้านธุรกิจ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Link (ทุกแผนก) 


 

ระดับ ปวส.


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาวิทยาศาสตร์ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาไทย Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป วิชาภาษาอังกฤษ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ  วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพ วิชาจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์กับสารสนเทศ Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบสมรรถนะพื้นฐาน  วิชาการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Link (ทุกแผนก)


news ข้อสอบความรู้พื้นฐานทั่วไป  วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต Link (ทุกแผนก)

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2015 เวลา 14:11 น.
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555