Saturday 22nd of June 2024

logo

Home ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี พิมพ์ อีเมล

 

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน   ประวัติ   ที่ตั้ง   ขนาด

          วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 ตั้งอยู่ที่ 202 หมู่ 3 ถนน 304 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายการพัฒนากำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน  อย่างทั่วถึงและผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี มีพื้นที่ 59 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา โดยเป็นที่ดินสาธารณะติดถนนสาย  304 ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา

   1.1  สาขาวิชา/สาขางาน ที่เปิดสอน

          พ.ศ. 2540

          เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.

 • สาขางานยานยนต์
 • สาขางานการบัญชี

          พ.ศ. 2543

          เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.

 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง

  พ.ศ. 2546

         เปิดสอนหลักสูตร  ปวส.

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  พ.ศ. 2547

         เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.

 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

  พ.ศ. 2548

         เปิดสอนหลักสูตร  ปวช.

 • สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล

 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  เปิดสอนหลักสูตร  ปวส.

 • สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

 • สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม

  พ.ศ. 2550

          เปิดสอนรูปแบบเทียบโอนประสบการณ์  (ปวส.)

 • สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขางานเทคนิคอุตสาหกรรม
 • สาขางานการบัญชี
 • สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน

   1.2 วัตถุประสงค์

       วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ จัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถออกไปประกอบอาชีพอิสระได้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงาน เพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมี   พื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

   1.3  สภาพชุมชน

       วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอำเภอที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2469 จนถึงปัจจุบัน รวมอายุได้ 84 ปี และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทย-อีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับดอน มีแควหนุมาน ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านเหมาะกับการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีอาชีพเสริม คือ การรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมาย แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ 3 แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม 304 (คลองรั้ง), เครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จึงเป็นสาเหตุให้ประชากรส่วนใหญ่มีงานทำ ไม่ว่างงาน

         วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนต่าง ๆ เช่น วัด บ้าน โรงเรียน  หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีอาชีพ ออกสู่สังคมโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะการให้บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การสอนอาชีพในโครงการ 108 อาชีพ ให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ และการสอนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

   1.4  แผนผังวิทยาลัย

 

 

 1.5 ปรัชญาของวิทยาลัยฯ

          “ร่วมใจพัฒนา  รักษาวินัย  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม

          ความหมายของปรัชญา  ปรัชญาการทำงานของสถานศึกษา ที่ใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ  ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล

   1.6 จำนวนครูบุคลากร


ผู้บริหาร 4 คน
ข้าราชการครู 6 คน
พนักงานราชการ 9 คน
ข้าราชการพลเรือน - คน
ลูกจ้างประจำ - คน
ลูกจ้างชั่วคราว 22 คน
ครูจ้างสอน 37 คน
รวม 78 คน

 

   1.7 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

        วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ติดถนนสายหลัก  304  นครราชสีมา - ฉะเชิงเทรา สภาพในอดีตวิทยาลัยล้อมรอบด้วยรั้วลวดหนาม ถนนที่ใช้ในการสัญจรเป็นถนนสองเลน รถโดยสารประจำทางมีน้อย  การเดินทางจึงไม่สะดวกนัก พื้นที่ส่วนใหญ่ภายในวิทยาลัยฯ เป็นป่ารก จำนวนอาคารเรียนและห้องเรียน รวมทั้งห้องทำงานไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากร แต่ข้อได้เปรียบสถาบันอื่น คือ วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอำเภอกบินทร์บุรี อยู่ใจกลางเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 3 แห่ง  ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรม 304, นิคมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี และนิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาต่างๆ ที่ระบุข้างต้น คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคนได้ร่วมแรงรวมใจกันแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้วิทยาลัยฯ เจริญก้าวหน้าเรื่อยมา

   1.8 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ

        วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   คือ      สร้างคนดี      ให้มีอาชีพ

         คนดี   จะต้องมีลักษณะดังนี้

                                -   มีระเบียบวินัย   มีความขยันหมั่นเพียร   ซื่อสัตย์สุจริต   ตรงต่อเวลา

                                -   อดทน   เป็นคนดีของสังคม   มีศาสนา   และมีค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม

         คนมีอาชีพ   จะต้องมีลักษณะดังนี้

                                -   มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพ ตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ VQ

                                -   มีมาตรฐานวิชาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ

                                -   มีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระได้   และมีความรู้ในทางธุรกิจ

   1.9 พันธกิจของวิทยาลัยฯ

         วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้จัดดำเนินการตามหลักการของพันธกิจ   ประการ   ดังนี้

 1. ผลิตนักเรียน – นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  มีคุณภาพ
 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น  เพื่อตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น  ตามความต้องการ ของประชาชน
 3. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยม  และประถม  เพื่อปลูกฝังความรู้พื้นฐานทาง วิชาชีพที่สามารถนำไปประกอบอาชีพ  และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาชีพ
 4. จัดดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถเพิ่มคุณวุฒิทางวิชาชีพ  และพัฒนาทักษะความชำนาญทางวิชาชีพ
 5. ดำเนินการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในประเทศได้  ในอัตราส่วน  50 : 50  ให้มีคุณภาพความชำนาญทางวิชาชีพและมีงานทำ
 6. ให้บริการช่วยเหลือชุมชน  อาชีวะบริการด้านการสอนความรู้ทางวิชาชีพ  บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  การช่วยเหลือประชาชน
 7. อนุรักษ์  พัฒนาเสริมสร้างค่านิยมความเป็นไทย  ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 8. วิจัยและพัฒนา  เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพและเสริมสร้างสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 9. เสริมสร้างและพัฒนาให้นักเรียน – นักศึกษา ผู้จบอาชีวศึกษามีศักดิ์ศรี มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ  และเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555