Thursday 25th of April 2024

logo

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ PDF พิมพ์ อีเมล

   

   เว็บเพจสื่อการเรียนการสอนออนไลน์

   ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

1

นางสาววิมณฑา    การทนารักษ์       Link

    >> วิชาการพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
  >>วิชาระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
    >>วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  >>เพจ ครูวิมณฑา สอนออนไลน์
2 นายกิตติศักดิ์ เสนานาม
3 นางสาวพรพิงค์ จันทร์แม้น 
4 นายวิทยา นาคประเสิรฐ
5 นายอานนท์ บุญชู
6 นางสาวอาริยา แพงงาม

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555