Thursday 25th of April 2024

logo

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา พิมพ์ อีเมล

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นอำเภอที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2469 จนถึงปัจจุบัน รวมอายุได้ 85 ปี และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไทย-อีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มสลับดอน มีแควหนุมานซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางปะกงไหลผ่านเหมาะกับการเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก และมีอาชีพเสริม คือ การรับจ้างทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมาย แบ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ ได้ 3แห่ง ได้แก่ เขตอุตสาหกรรม 304 (คลองรั้ง), เครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จึงเป็นสาเหตุให้ประชากรส่วนใหญ่มีงานทำไม่ว่างงาน

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้ประสานความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ เช่น วัด บ้าน  โรงเรียน หรือองค์กรต่างๆ ในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน-นักศึกษา ให้เป็นคนดีและมีอาชีพ ออกสู่สังคมโดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะการให้บริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน การสอนอาชีพในโครงการ 108 อาชีพ ให้กับประชาชนตามหมู่บ้านต่าง ๆ และการสอนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรวิชาชีพแกนมัธยมให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้รับ  ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย

  

ที่ตั้งและอาณาเขต


อำเภอกบินทร์บุรีตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอนาดี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสระแก้ว (จังหวัดสระแก้ว)
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเขาฉกรรจ์ (จังหวัดสระแก้ว) และอำเภอสนามชัยเขต (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีมหาโพธิและอำเภอประจันตคาม

 การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอกบินทร์บุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 193 หมู่บ้าน ได้แก่

1. กบินทร์ 12 หมู่บ้าน 8. ลาดตะเคียน 13 หมู่บ้าน
2. เมืองเก่า 22 หมู่บ้าน 9. บ้านนา 11 หมู่บ้าน
3. วังดาล 16 หมู่บ้าน 10. บ่อทอง 10 หมู่บ้าน
4. นนทรี 16 หมู่บ้าน 11. หนองกี่ 12 หมู่บ้าน
5. ย่านรี 12 หมู่บ้าน 12. นาแขม 11 หมู่บ้าน
6. วังตะเคียน 17 หมู่บ้าน 13. เขาไม้แก้ว 11 หมู่บ้าน
7. หาดนางแก้ว 7 หมู่บ้าน 14. วังท่าช้าง 23 หมู่บ้าน

 

 

   

 

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2551
     
news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2552

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2553

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2555

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2556

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2559

news  ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560


>> (ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดปราจีนบุรี) <<

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555