Tuesday 31st of March 2020

logo

ข้อมูลบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พิมพ์ อีเมล

ตำแหน่ง จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 เอก โท ตรี ต่ำกว่า
ป.ตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1.ผู้บริหาร 5 - 5 - - 1 - 2 - 2 -
-
5 - -
รวมผู้บริหาร 5 - 5 - - 1 - 2 - 2 -
-
5 - -
2.ข้าราชการครูผู้สอน                              
-แผนกวิชาเครื่องกล 2 - 2 1 - - - 1 - - - - 1 1 -
-แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 3 - 3 1 - -
- -
- - - - - 3 -
-แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 1 1 - - - - - - - - - 1 -
-แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 - 1 -
- 1 - - - - - - - 1 -
-แผนกวิชาการบัญชี - 3 3 - 1
- 3
- - - - -
- 3 -
-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ -
1
1
- - - 1 - - - - -
1 - -
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1
2 3
- 2 - 1
- - - -
-
- 3 -
รวมข้าราชการผู้สอน 8
4
14 3 3 1 5 1 - - -
-
2 12 -
3.ข้าราชการพลเรือน                              
-เจ้าหน้าที่พนักงาน......ระดับ........ - - - - - - - - - - - - - - -
-เจ้าหน้าที่พนักงาน......ระดับ........ - - - - - - - - - - - - - - -
รวมข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - - -
4.ลูกจ้างประจำ                              
-คนงาน - - - - - - - - - - - - - - -
-นักการภารโรง - - - - - - - - - - - - - - -
รวมลูกจ้างประจำ - - - - - - - - - - - - - - -
5.พนักงานราชการ                              
-พนักงานราชการ 6 3 9 - - - - - - - - - - 9 -
รวมพนักงานราชการ 6 3 9 - - - - - - - - - - 9 -
6.ครูจ้างสอน                              
-ครูจ้างสอน 16 10 25               - - 2 23 -
รวมครูจ้างสอน 16 10 25 - - - - - - - - - 2 23 -
7.ลูกจ้างชั่วคราว                              
-เจ้าหน้าที่ 2 11 13                 - - - 13
-พนักงานขับรถ 2 - 2                   - - 2
-แม่บ้าน - 2 2                   - - 2
-คนสวน 2 - 2                   - - 2
-คนงาน 1 - 1                   - - 1
รวมลูกจ้างชั่วคราว 7 13 20 - - - - - - - - - - - 20
รวมทั้งสิ้น 42 30 72 - - - - - - - - - 9 44 20
 รวมบุคลากรทั้งสิ้น  73

 

 

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555