Monday 25th of September 2023

logo

ข้อมูลบุคลากร-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิมพ์ อีเมล

ตำแหน่ง จำนวน ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ครูผู้ช่วย ค.ศ.1 ค.ศ.2 ค.ศ.3 เอก โท ตรี ต่ำกว่า
ป.ตรี
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1.ผู้บริหาร 4 1 5 - - - - 3 1 1 -
-
5 - -
รวมผู้บริหาร 4 1 5 - - - - 3 1 1 -
-
5 - -
2.ข้าราชการครูผู้สอน                              
-แผนกวิชาเครื่องกล 1 - 1 - - - 1 - - - - - - 1 -
-แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง 2 - 2 - - 1
- 1
- - - - 1 1 -
-แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ - - - - - - - - - - - - - - -
-แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง - - - -
- - - - - - - - - - -
-แผนกวิชาการบัญชี 1 2 3 - - - - 1 2 - - -
1 2 -
-แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1
2 - - 1 - - 1 - - -
2 - -
-แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 1
2 3
- 1 1 1 - - - -
-
1 2 -
รวมข้าราชการผู้สอน 6 5
11 - 1 4 2 2 3 - -
-
5 6 -
3.ข้าราชการพลเรือน                              
-เจ้าหน้าที่พนักงาน......ระดับ........ - - - - - - - - - - - - - - -
-เจ้าหน้าที่พนักงาน......ระดับ........ - - - - - - - - - - - - - - -
รวมข้าราชการพลเรือน - - - - - - - - - - - - - - -
4.ลูกจ้างประจำ                              
-คนงาน - - - - - - - - - - - - - - -
-นักการภารโรง - - - - - - - - - - - - - - -
รวมลูกจ้างประจำ - - - - - - - - - - - - - - -
5.พนักงานราชการ                              
-พนักงานราชการ 7 4 11 - - - - - - - - - - 11 -
รวมพนักงานราชการ 7 4 11 - - - - - - - - - - 11 -
6.ครูจ้างสอน                              
-ครูจ้างสอน 24 16 40               - - 2 38 -
รวมครูจ้างสอน 24 16 40 - - - - - - - - - 2 38 -
7.ลูกจ้างชั่วคราว                              
-เจ้าหน้าที่ 4 10 14                 - - - 14
-พนักงานขับรถ 2 - 2                   - - 2
-แม่บ้าน - 1 1                   - - 1
-คนสวน 1 - 1                   - - 1
-คนงาน 1 - 1                   - - 1
รวมลูกจ้างชั่วคราว 8 11 19 - - - - - - - - - - - 19
รวมทั้งสิ้น 49 37 86 - 1 4 2 2 3 - - - 10 54 19
 รวมบุคลากรทั้งสิ้น  86

 

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

menu_arrow Download ข้อมูลบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555