Saturday 22nd of June 2024

logo

Home เอกสารงานประกันฯ
เอกสารงานประกันคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล

เอกสารงานประกันปี 64

มาตรฐานการศึกษา 2564 pdf

 


เอกสารงานประกันปี 63

  รายงานการประเมินตนเอง (sar) ประจำปีการศึกษา 2563 pdf

  มาตรฐานการศึกษา 2563 pdfเอกสารงานประกันปี 62

รายงานการประเมินตนเอง (sar) ประจำปีการศึกษา 2562 pdf

มาตรฐานการศึกษา 2562 pdf

แบบสรุปร่องรอยการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2562 pdf


 

เอกสารงานประกันปี 61

 เอกสารงานประกันที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแฟ้ม 

 มาตรฐานการศึกษา 2561 pdf

 


เอกสารงานประกันปี 60

 รายงานการประเมินตนเอง (sar) ประจำปีการศึกษา 2560 pdf

 


เอกสารงานประกันปี 59

 เอกสารงานประกันปี 59  pdf

 


เอกสารงานประกันปี 58

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 1 pdf

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 2

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 3

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 4

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 5

 เอกสารงานประกันคุณภาพส่วนที่ 6

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555