วิจัยครู

 ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด (ภาคเรียน 2/2557)   (772 ครั้ง)
 การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชีกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ภาคเรียน 2/2557)   (399 ครั้ง)
 การแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนช้า โดยกระบวนการ PDCA (ภาคเรียน 2/2557)   (400 ครั้ง)
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช. (ภาคเรียน 2/2557)    (348 ครั้ง)
 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ตามทัศนคติของ นักเรียนสาขาการบัญชี (ภาคเรียน2/2557)   (372 ครั้ง)
 การส่งงานของนักเรียน (ภาคเรียนที่2/2557)   (364 ครั้ง)
 การเรียนการสอนแบบ E-Learning : Moodle (ภาคเรียน2/2557)   (316 ครั้ง)
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาระบบฐานข้อมูล (ภาคเรียนที่2/2557)   (328 ครั้ง)
 
 แสดงทั้งหมด