โครงการนักเรียน - นักศึกษา

 รวมโครงการปี 2553 ทั้งหมด   (2347 ครั้ง)
 รวมโครงการปี 2552 ทั้งหมด   (1159 ครั้ง)
 รวมโครงการปี 2551 ทั้งหมด   (2377 ครั้ง)
 แบบสรุปจานวนผลงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และโครงงาน ปี53 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   (914 ครั้ง)
 สารคดีเรื่องวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี (ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    (735 ครั้ง)
 วีซีดีแนะนำแผนกวิชาการบัญชี (ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)    (455 ครั้ง)
 วีซีดีแนะนำแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม (ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   (359 ครั้ง)
 วีซีดีแนะนำแผนกเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง(ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)   (412 ครั้ง)
 
 แสดงทั้งหมด