พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 พิมพ์

1

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

การจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร

2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา รักเกียรติและศักดิ์ศรี เชิดชูชื่อเสียงสถาบัน

3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน สามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์

 

ในปีการศึกษา 2554 มีผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งสิ้น.....396.....คน แบ่งออกเป็นระดับ ปวช. จำนวน....263....ประกอบไปด้วย

สาขางานยานยนต์์.........................................จำนวน.....38......คน

สาขางานไฟฟ้ากำลัง......................................จำนวน.....50......คน

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์..................................จำนวน.....17......คน

สาขางานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล.......................จำนวน.....29......คน

สาขางานการบัญชี.........................................จำนวน.....47......คน

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ..............................จำนวน.....82......คน

และระดับ ปวส. จำนวน....133....ประกอบไปด้วย

สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม................จำนวน.....16......คน

สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า..................................จำนวน.....28......คน

สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา...........................จำนวน.....20......คน

สาขางานการบัญชี..........................................จำนวน.....27......คน

สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน...........................จำนวน.....42......คน


2

 

ชมภาพเพิ่มเติม