Friday 21st of January 2022

logo

วันครู 2555 พิมพ์ อีเมล

kruday1

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 อาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม   วันครู  ณ  อาคารเอนกประสงค์  วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี  ของครูและเชิดชูเกียรติแก่ครู

เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีครูจากวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งในช่วงเช้ามีกิจกรรมสักการบูชาพระพุทธและบวงสรวงพระวิษณุกรรมซึ่งถือว่าเป็นครูช่าง   เชื่อกันว่าเป็นเทพ   ที่นำวิชาช่างต่างๆ มาสอนให้กับมนุษย์  จากนั้นจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  ตามด้วยการมอบรางวัลครูดีศรีอาชีวะให้แก่ครูและรางวัลคนดีศรีอาชีวะ  ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานและความประพฤติดีเด่น

 

รายชื่อเชิดชูเกียรติครูดีศรีอาชีวะประจำวันครู 2555

1.นายมนตรี แสงนวกิจ

2.นายบพิตร บูรมิ

3.นายมณฑป ไชยบัณฑิต

4.นายภควัชร์ ใจรุ่ง

5.นางสาวณัฐชญา เจริญผล

6.นางปาหนัน กองคำ

7.นายธรรมนูญ ทองจันทร์

8.นายสัญญา งาสระน้อย

9.นายพิชิต พูลสวัสดิ์

10.นางสาวสิริบูรน์ บัวจำปา

11.นางสาววันเพ็ญ ถายะเดช

12.นายศักดิ์รวี สุวัฒนารัตน์

 

รายชื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีอาชีวะประจำวันครู 2555

1.นางสาวพัชรา ล้อมเวช

2.นางสาววันทนา ดากุล 

 

 ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีทุกท่านที่ได้รับรางวัล

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555