Wednesday 26th of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมกราคม 2555 ประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พิมพ์ อีเมล

การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

ในการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในครังนี้วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้นำนักศึกษาที่ทำงานในด้านนี้เข้าร่วมในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2554

กิจกรรมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจะประสบความสำเร็จเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสมาชิกองค์การวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญอันน่าจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งพัฒนาการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างสังคมคุณธรรม พัฒนาสังคมฐานความรู้และ ยืนหยัดในเวทีโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย การจัดประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างแน่นอน

 

rayong2 rayong3

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555