Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนตุลาคม 2554 ทำบุญทุกวันจันทร์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554
ทำบุญทุกวันจันทร์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จัดโครงการทำบุญทุกวันจันทร์ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักศึกษาได้รู้จักกิจกรรมของ วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน

อีกทั้ง ให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำบุญวันพระ ฟังธรรมะ และประพฤติธรรม ส่งเสริมกิจกรรมสามัคคีวิถีพุทธ ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด วิทยาลัยและนักเรียนได้ทำบุญถวายสังฆทานในวันพระ

หลักการและเหตุผล

ตามนโยบายของวิทยาลัยที่ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม แสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนตามหลักธรรมพุทธศาสนสุภาษิต มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ กตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ  รู้จักสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นชมรพระพุทธศาสนาวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  จึงดำเนินการจัดโครงการนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

- เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักศึกษาได้รู้จักกิจกรรมของวันพระ ขึ้น - แรม 8 ค่ำ และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน

- เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาคุณธรรมในการเสียสละและตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีวิถีไทยและส่งเสริมนักเรียนได้สมาทานศีล 5 รักษาศีลและเจริญสมาธิ

- เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำบุญวันพระ ฟังธรรมะ และประพฤติธรรม ส่งเสริม

 

  


 

Download รายละเอียดการประกวดมารยาทไทย.PDF

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมให้เกิดกับนักศึกษาได้รู้จักกิจกรรมของวันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำ  

      และ 15 ค่ำ ของทุกเดือน 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555