Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนตุลาคม 2554 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 พิมพ์ อีเมล

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ที่จะออกฝึกงานในเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

เพื่อชี้แจงกำหนดการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆให้แก่นักศึกษาฝึกงานได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ เพราะนักศึกษาต้องออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง ซึ่งระยะเวลาในการฝึกงาน 1 ภาคเรียน ต้องพบกับสิ่งต่างๆมากมาย

 

วัตถุประสงค์ของการฝึกงาน 

1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่แท้จริง

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะจบออกไปทำงาน

3. เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยฯ

4. เพื่อให้นักศึกษานำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

 

การปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกงาน

1. ตรงต่อเวลา

2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

3. การลากิจ ลาป่วย ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ฝึกงาน

4. ระมัดระวังในเรื่องการวางตัวและการใช้เครื่องมือสื่อสาร

5. ไม่ควรต่อรองเรื่องระยะเวลาการฝึกงานหรือ เรียกร้องอภิสิทธิ์ใด ๆ จากสถานที่ฝึกงาน

6. นักศึกษาควรมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจ

7. ให้ถือเสมือนว่า การฝึกงานก็คือการทำงาน และทำการ ฝึกงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

8. การไปฝึกงานของนักศึกษา ถือว่าไปในนามตัวแทนของวิทยาลัยและในนามของวิทยาลัยฯ ต้องไม่กระทำการ ใด ๆ ที่จะทำให้เสื่อมเสียต่อส่วนรวม

9. ในระหว่างการฝึกงาน หากมีปัญหาเกี่ยวกับงานให้มาติดต่อกับวิทยาลัยฯโดยตรง

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555