Wednesday 26th of June 2019

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนมิถุนายน 2554 โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1/2554
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 1/2554 พิมพ์ อีเมล

rak1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้นำนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2554

ในโครงการครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีน โดยมีนายศิริพงษ์ ห่านตระกูลผู้ ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ศูนย์ประสานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำนักราชเลขาธิการ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปราจีนบุรี เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ให้มีสำนึกของความเป็นคนไทย เข้าใจในความเป็นมา ของประวัติศาสตร์ชาติไทย และระลึกรู้ในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักศึกษาของอาชีวศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ช่วยกันปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้คงอยู่ในจิตสำนึกของคนไทยตลอดไป

 

rak2 rak3

 

ชมภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

คอมเมนต์ 

 
-1 #57 ฉก.ทพ.๔๒ 2012-07-21 12:21
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี ้แนวทางการดำรงช ีวิต ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชมีพ ระราชดำรัสแก่ชา วไทยนับตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่ างชัดเจนในวันที ่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทาง การแก้ไขปัญหาเศ รษฐกิจของประเทศ ไทย ให้สามารถดำรงอย ู่ได้อย่างมั่นค งและยั่งยืนในกร ะแสโลกาภิวัตน์แ ละความเปลี่ยนแป ลงต่าง ๆ
อ้างอิง
 
 
0 #56 ฉก.ทพ.๔๒ 2012-07-15 11:15
เราจะปกครองแผ่น ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุ ขแห่งมหาชนชาวสย าม” ทรงเป็นพระมหากษ ัตริย์ที่ตั้งมั ่นในทศพิธราชธรร ม ทรงอุทิศชีวิตทั ้งชีวิตเพื่อประ เทศชาติ และประชาชน“เมื่ อข้าพเจ้าเป็นนั กเรียนอยู่ในยุโ รป ข้าพเจ้าไม่เคยต ระหนักว่า ประเทศของข้าพเจ ้า คืออะไร และเกี่ยวข้องกั บข้าพเจ้าแค่ไหน ไม่ทราบตราบจนกร ะทั่งข้าพเจ้าได ้เรียนรู้ที่จะร ักประชาชนของข้า พเจ้า เมื่อได้ติดต่อก ับเขาเหล่านั้น ซึ่งทำให้ข้าพเจ ้าสำนึกในความรั กอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่เป็น โรคคิดถึงบ้านที ่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เ รียนรู้โดยการทำ งานที่นี่ว่าที่ ของข้าพเจ้าในโล กนี้ คือ การที่ได้อยู่ท่ ามกลางประชาชนขอ งข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้ งปวง
อ้างอิง
 
 
0 #55 ฉก.ทพ.๔๒ 2012-06-25 14:56
แนวพระราชดำริขอ งพระบาทสมเด็จพร ะเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นเรื่อง “การบริหารและจั ดการทรัพยากรธรร มชาติให้เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ โดยให้ราษฎรได้อ ยู่อาศัยและทำกิ นร่วมกับการคงอย ู่ของธรรมชาติอย ่างเกื้อหนุน กัน คือไม่ทำลายซึ่ง กันและกัน ตามหลักการฟื้นฟ ูและสร้างสมดุลใ นระบบนิเวศวิทยา ทำให้ทุกชีวิตมี ความผาสุก และมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น”
อ้างอิง
 
 
0 #54 หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ 2012-06-25 14:55
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี ้แนวทางการดำรงช ีวิต ที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดชมีพ ระราชดำรัสแก่ชา วไทยนับตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่ างชัดเจนในวันที ่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นแนวทาง การแก้ไขปัญหาเศ รษฐกิจของประเทศ ไทย ให้สามารถดำรงอย ู่ได้อย่างมั่นค งและยั่งยืนในกร ะแสโลกาภิวัตน์แ ละความเปลี่ยนแป ลงต่าง ๆ
อ้างอิง
 
 
0 #53 ฉก.ทพ.๔๒ 2012-06-03 12:54
ขอสดุดีพระเจ้าอ ยู่หัว ฯ ทรงพระเจริญ ถ้าคนไทยรวมน้ำใ จให้เป็นชาติ ถ้าคนไทยรู้รักส ามัคคี ชายติวันนี้ไทยส รรเสริญพระบารมี
อ้างอิง
 
 
0 #52 หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ 2012-06-03 12:52
ทหารไทยทุกคนเทิ ดทูนและรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข
อ้างอิง
 
 
0 #51 หมู่ ทพ.หญิง ๔๒ 2012-06-03 12:51
จุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ของการออมเปรียบ เหมือนต้นไม้ที่ พร้อมจะเติบใหญ่ ตามแนวทางพระราช ดำริ เศรษฐกิจพอเพียง
อ้างอิง
 
 
0 #50 ปตอ.พัน.2 2012-05-28 10:20
ความจงรักภักดีต ่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำ ให้ไทยได้ร่มเย็ นและเป็นไท
อ้างอิง
 
 
0 #49 ปตอ.พัน.2 2012-05-25 09:55
เราอยากเป็นไทยด ้วยความภาคภูมิใ จ จงรักษาไว้ซึ่งส ถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
อ้างอิง
 
 
0 #48 ปตอ.พัน.2 2012-05-23 09:53
พระองค์ทรงมีแนว ทางพระราชดำริใน การพึ่งตนเองเพื ่อให้สามารถดำรง ชีพอยู่ได้อย่าง อิสระ มั่นคงและสมบูรณ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555