พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู 1/2554 พิมพ์

kruwit1

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 ในโครงการครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประกวดพานไหว้ครู ประเภทพานสวยงาน และประเภทพานความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาต้องจัดทำพานขึ้นด้วยตนเอง ห้ามจัดจ้าง จัดซื้อพานไหว้ครู เพราะวิทยาลัยฯ คำนึงถึงตัวนักเรียน-นักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะ ถึงพานที่นักศึกษาทำอาจจะไม่สวยเท่าพานที่จ้างทำ แต่พานที่นักศึกษาทำจะเกิดความภาคภูมิใจ และมีค่าสำหรับนำมาไหว้ครู - อาจารย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พร้อมข้าวของเครื่องสักการะ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่ประพฤติดีและทำชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัยฯ จำนวนทั้งสิ้น 47 ทุนการศึกษา ซึ่งมีรายชื่อดังนี้ 

ชื่อนักศึกษา
แผนกวิชา/ระดับชั้น
จำนวนเงิน
1. นางสาวเรไร ทองใบ
คอมพิวเตอร์ / ปวส.1
1,000
2. นายอิทธิฤทธิ์ เอียผา
คอมพิวเตอร์ / ปวช.2

1,000

3. นายไกรวิสญ์ ปิสำโรง
-

1,000

4. นายณัฐวุฒิ ใสครึ่ง

ไฟฟ้ากำลัง / ปวช.2

1,000
5. นายธวัชชัย ดวงจรัส

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

1,000
6. นายประธานโชค ภู่ฉลาด

ซ่อมบำรุง / ปวช.2

1,000
7. นายอนุสรณ์ ดอกไม้ไหว

ซ่อมบำรุง / ปวส.1

1,000
8. นายวีระเดช ปิยะกรสกุล

อิเล็กทรอนิกส์ / ปวช.2

1,000
9. นายสมโชค มากคำ

อิเล็กทรอนิกส์ / ปวช.2

1,000
10. นางสาวเนรัชญา คุณชินท์

การบัญชี / ปวส.2

1,000
11. นางสาวเบญจวรรณ อะโนดาษ

การบัญชี / ปวส.2

1,000
12. นายบุญจันทร์ ฆ้องคำกล

การบัญชี / ปวส.2

1,000
13. นางสาวณีรนุช ขันตี

การบัญชี / ปวส.2

1,000
14. นายเกียรติศักดิ์ รักษาถิ่น

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

3,000
15. นายพงษ์เทพ จันทร์เพ็ญ

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

3,000
16. นายพรมการ กำเหนิดกุล

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

3,000
17. นายพรภิรมย์ กำเหนิดกุล

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

3,000
18. นายจตุพร ทองเจริญ

อิเล็กทรอนิกส์ / ปวช.2

3,000
19. นายไพฑูรย์ กาญจนศร

ไฟฟ้ากำลัง / ปวช.3

3,000
20. นายถนอม สมเพราะ

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.2

3,000
21. นายอนันต์ เจรการ

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
22. นายธนวัฒน์ วงศรีแก้ว

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
23. นายวีระ ศิริผา

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
24. นายสมยศ บัวงาม

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
25. นายสมชาย ประสันสอย

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
26. นายศักดา เจนดง

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
27. นายกฤษฎา บัวจำปา

ไฟฟ้ากำลัง / ปวส.1

3,000
28. นายเกียรติศักดิ์ ด่านสร้อย

ไฟฟ้ากำลัง / ปวช.3

1,000
29. นายสุรศักดิ์ ช่อไม้

การบัญชี / ปวส.2

1,000
30. นายวสันต์ ปิ่นประดิษฐ์

Sichon_TC_2011

1,000
31. นายวีรเดช ปิยะกรสกุล

อิเล็กทรอนิกส์ / ปวช.2

1,000
32. นางสาวณีรนุช ขันตี

การบัญชี / ปวส.2

1,000
33. นายไกรลาศ ลีอุต

ช่างยนต์ / ปวส.2

1,000
34. นายบุญจันทร์ ฆ้องคำกล

-

1,000
35. นายวิทยา อุตสาห์เพียร์

-

1,000
36. นายณัฐพล บุญพิทักษ์

-

1,000
37. นายทัญญู ชูเสน

-

1,000
38. นายติณกฤษณ์ ล้อมวงษ์

-

1,000
39. นางสาวสุจิตรา จับคั๋ง

-

1,000
40. นายสาธิต โชติชัย

-

1,000
41. นายพีรพัฒน์ แผนพิมาย

-

1,000
42. นางสาวธิดารัตน์ พิลึก

การบัญชี / ปวช.3

1,000
43. นางสาวนุช โชติชื่น

คอมพิวเตอร์ / ปวส.1

1,000
44. นางสาวอารียา อินแก้ว

การบัญชี / ปวช.1

1,000
45. นางสาวอินทรารัตน์ เปล่งปลั่ง

การบัญชี / ปวช.1

1,000
46. นางสาวจุฬาลักษณ์ ลันวงษา

การบัญชี / ปวช.1

1,000

 

การประกวดพานไหว้ครู  ประเภทสวยงาม

   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวส.1

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวช.1/1 , 1/2

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.2/1

   รางวัลชมเชย ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวช.3/2

 

การประกวดพานไหว้ครู  ประเภทความคิดสร้างสรรค์

   รางวัลชนะเลิศได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ระดับชั้น ปวส.2

   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี ระดับชั้น ปวส.2

             รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3/3 , 3/4

   รางวัลชมเชย ได้แก่ นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับชั้น ปวส.1

 

kruwit2 kruwit3

 

ชมภาพเพิ่มเติม