Wednesday 26th of June 2019

logo

สถานศึกษาพอเพียง 2553 พิมพ์ อีเมล

100_4677

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2553

 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย ทรงเน้นย้ำแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนบนแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ และมีความสุข โดยใช้หลักพอประมาณ คำนึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่มั่นคงและยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคนให้ดี มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้ มีคุณธรรมกำกับความรู้เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินชีวิต

 วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก และดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดยอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นในด้านวิถีชาวพุทธ ซึ่งมีกิจกรรมเสริมการเรียนรู้มากมาย อาทิ เช่น

 - กิจกรรมจันทร์ใจบุญ คณะครู - อาจารย์ และนักเรียน - นักศึกษา ร่วมกันทำบุญตักบาตรทุกเช้าวันจันทร์

- กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

- กิจกรรมมาฆปูรมีศรีปราจีน กิจกรรมที่นำนักเรียน - นักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติธรรมของนักเรียน นักศึกษา และมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมเพื่ออบรมเยาวชน

- โครงการบวชก่อนจบ ซึ่งได้นำนักศึกษาไปบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา

   และได้เชิญพระวิทยากรมาให้ความรู้ทางธรรม แก่ นักเรียน - นักศึกษา อยู่เป็นนิจ

  โดยวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ มีหลักพิจจารณา อยู่ 5 ส่วน ดังนี้

 

      •  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น
โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื่อ
ความมั่นคง และ ความยั่งยืน ของการพัฒนา

     •  คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ 
โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน


      •  คำนิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อม ๆ กัน ดังนี้

•  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
• ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
• การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ
ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล
้และไกล

•  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

•  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบ
ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ

•  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


•  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ความรู้และเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555