Friday 21st of January 2022

logo

Home อ่านทั้งหมด ข่าวเดือนพฤษภาคม 2554 อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.
พิมพ์ อีเมล

ja1

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี  อบรมคุณธรรมจริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวีระ พิชิตกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทชาญชุตินันท์ จำกัด คุณธาดา ตังคะประเสริฐ และคุณวีระนันท์  ตังคะประเสริฐ ได้นำวิทยากร บรรยายพิเศษชื่อดัง คือ อาจารย์จตุพล ชมภูนิช  ซึ่งเป็นพิธีกร นักพูด (talk show) ชื่อดังของประเทศไทย ได้มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “วัยรุ่นวัยเรียนเพียรศึกษา พร้อมก้าวหน้าเปลี่ยนสู่ชีวิตการทำงาน” ให้แก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จำนวนทั้งสิ้น 463 คน  ระยะเวลาในการบรรยาย ใช้เวลา 1 ชั่วโมง หลังจากนั้น คณะครูที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่ม นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม วอล์คแรนลี่ (walk rally) จำนวน 10 ฐาน และจำมีการทำกิจกรรม หา RC เพื่อไปแลกข้าวเช้าในตอนเช้า ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2554

ช่วงเย็นคณะครู – อาจารย์และนักศึกษาใหม่ร่วมใจกัน นุ่งขาว ห่มขาว เพื่อเข้าร่วมพิธีจุดเทียนแห่งปัญญา พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสักการะพระวิษณุกรรม ซึ่งพิธีทั้งสามนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยแต่ละพิธีมีความสำคัญดังนี้

พิธีจุดเทียนแห่งปัญญา เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ดังบทกลอน

" จุดเทียนเล่มน้อยขึ้นส่องนำทาง
จุดทางสว่างขึ้นกลางดวงใจ
ลบเลือนความมืดจืดจางหายไป
มุ่งสู่เส้นชัยก้าวไปพร้อมกัน

ยามเมื่อโลก ขาดแสง แห่งอาทิตย์ ยอมมืดมิด มองอะไร ก็ไม่เห็น
ยามเมื่อจิต ขาดปัญญา พาลำเค็ญ มองไม่เห็น ดีหรือชั่ว ที่ตัวทำ "

พิธีบายศรีสู่ขวัญ บางครั้งก็เรียกว่า พิธีบายศรี, พิธีสู่ขวัญ, พิธีทำขวัญ, พิธีรับขวัญ เป็นประเพณีอย่างหนึ่งของคนไทยและคนลาวด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิ่งนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่า “ขวัญ” ซึ่งมีหน้าที่รักษาประคับประคองชีวิตและติดตามเจ้าของไปทุกหนแห่ง การทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการเชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัว และเชื่อว่าเป็นการส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาท

พิธีสักการะพระวิษณุกรรม เชื่อกันว่าพระวิษณุกรรม  เป็น เทวดานายช่างใหญ่ของพระอินทร์ ตามตำนานกล่าวว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่างๆ ให้เกิดขึ้น และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา

ช่างไทยแขนงต่าง ๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย โดยเรามักพบเห็นรูปจำลององค์ท่านได้บ่อย ๆ ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน โดยนิยมสร้างอยู่สองท่า คือ ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่งและท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่งและไม้ฉาก

ในโครงการนี้ได้มีการชี้แจงนักศึกษาใหม่ในหลายๆด้าน ทั้งด้าน การแต่งกายและระเบียบปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ โดย อาจารย์ยุทธกร อินโทโล่ ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน โดย อาจารย์สุจิตรา นารีรักษ์ และ อาจารย์ภควัชร์ ใจรุ่ง  ด้านกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ณรงค์ชัย ชื่นบาน

 

jb7 jc2 je5

 

ดูภาพเพิ่มเติม


 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ Kabinburi_ac@hotmail.com หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555