รายนามผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี จากอดีตถึงปัจจุบัน พิมพ์

26 เมษายน 2550 -  ปัจจุบัน

ที่
ชื่อ-สกุล
ปี พ.ศ.
1
นายเฉลียว      เทศทับ
18 มิถุนายน 2540 - 19 กรกฎาคม 2542
2
นายชลินทร์     ปิ่นทอง

1 พฤศจิกายน 2542 - 19 มกราคม 2547

3
นายเบ็ญจะ อิศรางกูร ณ อยุธยา
22 มกราคม 2547 - 30 กันยายน 2549
4 นายสมประสงค์ สิงห์สุวรรณ 1 ตุลาคม 2549 -  ธันวาคม 2556 
5

นายวิระ         ออมทรัพย์ทวี

 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน