นายพงษ์เทพ จันทร์เพ็ญ พิมพ์

1

นายพงษ์เทพ จันทร์เพ็ญ นักเรียน  นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔ 

ที่อยู่ บ้านเลขที่  ๙๒  หมู่  ๒  ตำบลย่านรี  อำเภอกบินทร์บุรี    จังหวัดปราจีนบุรี   รหัสไปรษณีย์ ๒๕๑๑๐ 

 

กิจกรรมที่ประทับใจ 

 ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเล่าเรียนอยู่ในรั้ว วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี แห่งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์อย่างมากมาย  เหนือสิ่งอื่นใดที่ทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จคือความมีคุณธรรม  จริยธรรม ซึ่งข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่  เป็นผู้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา  ครูอาจารย์ มีความรักและเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีความยึดมั่นซื่อสัตย์สุจริต  มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และสิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจมากที่สุด คือ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในด้านการแข่งขันหุ่นยนต์  ABU ทีมยูคาลิปตัส และรางวัลลูกและเยาวชนดีเด่น ดังนี้

๑.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์  การแข่งขันหุ่นยนต์ครุศาสตร์วิศวกรรมครั้งที่ ๖  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่   ๘  ธันวาคม   ๒๕๕๒

๒.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่  ๒๑-๒๕   มกราคม  ๒๕๕๓๓.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU  ในงานการแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคยานยนต์ อาชีวศึกษาอีซูซุ ระดับภาค ณ  จังหวัดระยองเมื่อวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

๓.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU  ในงานการแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคยานยนต์ อาชีวศึกษาอีซูซุ ระดับภาค ณ  จังหวัดระยองเมื่อวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๓

๔.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันหุ่นยนต์ครุศาสตร์วิศวกรรมครั้งที่ ๗    ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเมื่อวันที่ ๑๐-๑๑  มกราคม  ๒๕๕๔

๕.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษารอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่  ๑๘-๒๓ มกราคม   ๒๕๕๔

 

ผลงานระดับประเทศ

 ๑.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ๒๕๕๓   ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์เมื่อวันที่    ๑๑  เมษายน   ๒๕๕๓

๒.ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒  การแข่งขันหุ่นยนต์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๓ ณ ฮอลล์ ๓-๔ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานีเมื่อวันที่  ๑๒-๑๓ มิถุนายน   ๒๕๕๓

๓. ทีมยูคาลิปตัส  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์บางแค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่  ๒๘-๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๔

 

รางวัลลูกดีเด่น

 ๑.รางวัลลูกดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๔ จากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

๒.รางวัลเยาวชนดีเด่น     เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๕๓ จากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

 

ซึ่งผลสำเร็จที่บังเกิดขึ้นนั้นข้าพเจ้าคิดว่า“ความสำเร็จของคน  ไม่ได้เกิดจากโชคชะตา  ไม่เกิดจากสวรรค์ แต่เกิดจากการฝึกฝนและการได้ปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอ”ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของข้าพเจ้าและขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียนนักศึกษาชาววิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือร่วมใจจนทำให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จ รู้รักสามัคคี  ความดี เหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้า และจะดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ภายใต้พระบรมโพธิสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดไป

 

500

2 3
4 5