Monday 04th of December 2023

logo

บุคลากรประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พิมพ์ อีเมล

 

 

1.พื้นหลัง ธนภร อังกฤษ_0
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวธนภรณ์ บุตรสมบัติ
  ตำแหน่ง ครู คศ.1
  หน้าที่พิเศษ

ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

  วิชาที่สอน

พกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ

เพศึก

ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษธุรกิจดภัยกีและบุคลิกกภาพ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

 

 

พื้นหลัง สุวรรณา วงษ์ศรีแก้ว_0
ชื่อ-นามสกุล    นางสาวสุวรรณา วงษ์ศรีแก้ว
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้าบุคลากร   

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป             

วิชาที่สอน

ภาษาไทยพื่อการสื่อสาร

 

 

 

17พื้นหลัง เจ้าหน้าที่อีป_0
  ชื่อ-นามสกุล       นางสาวอาภัสรา  จิระวงค์   
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ผู้ช่วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

  วิชาที่สอน

ภาษาอังกฤษ

 

 

พื้นหลัง คำพอง_0
  ชื่อ-นามสกุล  นายคำพอง โพธิ์ทอง
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  หน้าที่พิเศษ     

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล               

  วิชาที่สอน
สังคม

 

 

 

พื้นหลัง ครูสามัญ_0
  ชื่อ-นามสกุล        นางสาวสุภาวิตา บุดดาเวียง
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  หน้าที่พิเศษ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  วิชาที่สอน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 

 

พื้นหลัง สามัญญญ_0
  ชื่อ-นามสกุล            
นายทัตพงศ์ ยศศิริ                                            
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน             
  หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน         

  วิชาที่สอน

ภาษาไทย

 

 

 

1.พื้นหลัง  ฉัตรชัย เนียส_0
  ชื่อ-นามสกุล     
นายฉัตรชัย เนียรมงคล
  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
  หน้าที่พิเศษ

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ                   

  วิชาที่สอน

กิจกรรมนันทนาการ

คณิตศาสตร์

 

 

พื้นหลัง นภัทรสร_0
  ชื่อ-นามสกุล               
นางนภสร ฉัตรกาญจนากูล
  ตำแหน่ง ครูู คศ.1
  หน้าที่พิเศษ

หัวหน้าสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์         

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์                      

  วิชาที่สอน

วิชาวิทยาศาสตร์

 

 

พื้นหลัง ทวิชัย สามัญ_0

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล   
นายทวิชัย ทองสอง
  ตำแหน่ง ครููพิเศษสอน
  หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์

  วิชาที่สอน

วิชาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล       
  นายภาณุพงศ์ ยุวะบุตร                                                           
  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย
  หน้าที่พิเศษ

 ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน (กยศ.)

  วิชาที่สอน

 ภาษาอังกฤษ                            

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล   
นางสาวอชิตา นนท์ศิริ
  ตำแหน่ง ครููพิเศษสอน
  หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียน 

ผู้ช่วยหัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


  วิชาที่สอน

วิชาวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล   

  ตำแหน่ง
  หน้าที่พิเศษ

            

  วิชาที่สอน

                                                     

9
  ชื่อ-นามสกุล     
นางนภสร  ฉัตรกาญจนากูล
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  วุฒิการศึกษา

วท.บ.  เทคโนโลยีชีวภาพ

  หน้าที่พิเศษ

หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

  วิชาที่สอน

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

วิทยาศาสตร์ 7

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

  E-mail  -  
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555