Monday 04th of December 2023

logo

บุคลากรประจำแผนกวิชาช่างยนตฺ์ พิมพ์ อีเมล

 

13
 
ชื่อ-นามสกุล นายสมชาติ หุ่นส่วน              
ตำแหน่ง ครู คศ.2       
วุฒิการศึกษา

คอม. เครื่องกล

หน้าที่พิเศษ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

หัวหน้างานอาคารสถานที่

วิชาที่สอน

งานจักรยานยนต์

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

งานจักรยานยนต์ (ปรับพื้น)


 

 

 

99
 
ชื่อ-นามสกุล    นายดำรงค์รัตน์   คำลือ  
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) 
วุฒิการศึกษา

อส.บ. เทคโนโลยียานยนต์

หน้าที่พิเศษ

หัวหน้างานงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

วิชาที่สอน

งานเครื่องยนต์ดีเซล

ศูนย์บริการยานยนต์

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานส่งกำลังยานยนต์

งานส่งถ่ายความร้อน


 

 

 

3
 
ชื่อ-นามสกุล นายกฤตพงศ์ มั่งกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
วุฒิการศึกษา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่พิเศษ

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

วิชาที่สอน

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานวัดละเอียดช่างยนต์

งานชิ้นส่วนเครื่องกล

วิศวกรรมโรงต้นกำลัง


 

 

 

10
  ชื่อ-นามสกุล     นายธุวานนท์ วงษ์จันทร์                   
  ตำแหน่ง  ครูพิเศษสอน                                          
  วุฒิการศึกษา  ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล
  หน้าที่พิเศษ

 ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่                            

  วิชาที่สอน

 

 

 

 

  ชื่อ-นามสกุล นายโอภาศ กะมะลี
  ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
  วุฒิการศึกษา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

  หน้าที่พิเศษ

ครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์                     

  วิชาที่สอน

งานเครื่องยนต์ดีเซล

ศูนย์บริการยานยนต์

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานส่งกำลังยานยนต์

งานส่งถ่ายความร้อน

 

ชื่อ-นามสกุล นายธงชัย เขียวขำ                                      
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

หน้าที่พิเศษ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

วิชาที่สอน

 

 

 


ชื่อ-นามสกุล   นายภคพล ทศรักษา                                         
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานทวิภาคี
วิชาที่สอน
 

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 202 หมู่ 3 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตู้ ปณ.2 ศป.กบินทร์บุรี 25010
สอบถามปัญหาหรือข้อสงสัยใด ๆ สามารถเมล์มาได้ที่ kabinburi_ac@kabinburi.ac.th หรือ Tel 0-3762-5220, Fax 0-3762-5224


ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555