เผยแพร่ผลงานวิชาการ พิมพ์

 

1. แผนการสอนวิชา ความปลอดภัยและหลักการทำงานเครื่องยนต์เบนซิน 4 และ 2 จังหวะ

 


 

2. บทคัดย่อ รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ของนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 

    ผู้รายงาน นายนิรุตด์ ประยูรเจริญ ประจำปีการศึกษา 2557

 


 

3. บทคัดย่อ สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ในทัศนะของสถานประกอบการ 

    ผู้วิจัย นายวิทยา โยนยิ่ง ประจำปีการศึกษา 2559